Experiment – Korttidsfasta

14 december, 2015 20:51 Inga kommentarer

Som ett led i min hösts övri­ga enga­ge­mang kring häl­sa, kost och trä­ning har jag pre­cis inlett min förs­ta tim­me av kort­tids­fas­ta. Det vill säga en läng­re mat­pa­us – cir­ka 24 tim­mar.

Jag har fått inspi­ra­tion från bland annat Jonas Col­ting som är en varm före­språ­ka­re av idén.
Läs vida­re om Expe­ri­ment – Kort­tids­fas­ta

14 december, 2015 20:51 Kommentera
Taggar: , , ,

I rörelse igen

11 december, 2015 15:05 Inga kommentarer

Två vec­kor med för­kyl­ning. Något som star­ta­de med blå­sor på tung­an. Över­gick i hos­ta. En snor­fylld näsa. Dålig hör­sel. Och sen har för­kyl­ning­en snur­rat runt där i huvu­det. Ena dagen hos­ta. And­ra dagen full tjoc­ka i näsan. Ja som när en man är för­kyld, i det när­mas­te döden man kan kom­ma.

Men hos­tan har släppt nu. Och jag har kun­nat bör­ja springa igen. Så jag har tagit ett mor­gon­pass de tre senas­te dagar­na och fasci­ne­ras över hur fort man tap­par i ork och fart när krop­pen bär på ett virus. Tre kor­ta pass. I låg fart. Och de har varit klart ansträng­an­de.
Läs vida­re om I rörel­se igen

11 december, 2015 15:05 Kommentera
Taggar: , ,

Min första swimrunsäsong

28 september, 2015 21:22 Inga kommentarer

Det bör­jar bli kallt i vatt­net nu. Jag kän­de det i vec­kan när jag var på min and­ra pri­vat­lek­tion i swim­run. Jag och Anna har fått kon­takt med Nico­las Remires (årets vin­na­re av Utö Swim­run och Borås Swim­run samt trea i ÖTILLÖ) och han dril­lar oss hårt i tek­ni­köv­ning­ar i fram­förallt sim­ning och byten mel­lan sim­ning och löp­ning. Fru­stre­ran­de att sim­ning­en ibland kan kän­nas så svår. Men kul att hela tiden hit­ta tyd­li­ga punk­ter till för­bätt­ring.
Läs vida­re om Min förs­ta swim­run­sä­song

28 september, 2015 21:22 Kommentera
Taggar: ,

Nystart

17 augusti, 2015 13:56 Inga kommentarer

Idag slu­tar en peri­od i mitt liv. I mor­gon bör­jar en annan. Idag är min sista dag som kon­sult. I mor­gon “byter jag sida” och blir lands­tings­an­ställd.

Jag har nu unge­fär 18 år bakom mig som kon­sult inom digi­ta­la medi­er. I stort sett hela mitt yrkes­verk­sam­ma liv. En tid som gett mig enormt myc­ket erfa­ren­het och kon­tak­ter.
Läs vida­re om Nystart

17 augusti, 2015 13:56 Kommentera
Taggar: , ,

Sanningen (enligt Google)?

13 mars, 2015 11:12 Inga kommentarer

I dagar­na skrevs det om att Goog­le utfors­kar sina algo­rit­mer för sökre­sul­tat för att inklu­de­ra tro­vär­dig­het till hur högt upp en sida ska kom­ma i sökre­sul­ta­ten. Så att var­je sajt skul­le få något av en tro­vär­dig­hets­siff­ra som kom­ple­ment till popu­la­ri­tets­siff­ra.
Läs vida­re om San­ning­en (enligt Goog­le)?

13 mars, 2015 11:12 Kommentera
Taggar: , ,

Springer på tid (igen)

19 februari, 2015 11:45 Inga kommentarer

Running heat map from Strava

I decem­ber för­ra året skrev jag att jag bör­jat springa igen. Men utan krav på mig själv. Jag sprang för att kom­ma i form och jag sprang utan att mäta var sig tid, snitt­puls, kilo­me­ter­tid eller något annat. Okej, jag mät­te unge­fär distans men det var först när jag kom­mit hem igen efter avslu­tat pass.
Läs vida­re om Spring­er på tid (igen)

19 februari, 2015 11:45 Kommentera
Taggar: , ,

Analog löpning — med en känsla av frihet

9 december, 2014 22:53 Inga kommentarer

Jag för­sö­ker bör­ja springa igen. Och än en gång med för­hopp­ning om att nå den nivå jag var på för bara någ­ra år sedan. Eller i alla fall i när­he­ten av den.

Jag hade näm­li­gen två (enligt mina mått) rik­tigt bra löparår. 2011 och 2012. 2012 inne­höll bland annat Lidin­gölop­pet och mer trä­ning efter det. Med en för­hopp­ning om att springa sju­mi­len Jät­te­långt. Det lopp som skul­le bli mitt insteg i ult­ralöp­ning­en. Och det skul­le bli top­pen­kul.
Läs vida­re om Ana­log löp­ning — med en käns­la av fri­het

9 december, 2014 22:53 Kommentera
Taggar: , , , , ,