Taggat med jobb

Hej då Winston. Hej hej Effektverket.

22 november, 2013 16:28 Inga kommentarer

I juli 2003 var jag med och grun­da­de Winston. Ett före­tag som under de här åren gett mig en mängd här­li­ga stun­der, kul utma­ning­ar, fan­tas­tis­ka med­ar­be­ta­re och inte minst en mängd erfa­ren­het. Det här har varit ett före­tag och en peri­od i mitt liv som jag är rik­tigt stolt över. Men allt har sin tid och gam­la utma­ning­ar behö­ver bytas mot nya. Till den punk­ten har jag kom­mit nu.

Winston har under de här åren betytt väl­digt myc­ket för mig. Jag har varit med om att ska­pa ett fram­gångs­rikt bolag och en mängd bra och vär­de­ful­la tjäns­ter för våra kun­der. En del miss­lyc­ka­de ock­så så klart – det hör lik­som till… Och jag har träf­fat en mas­sa män­ni­skor längs vägen som betytt enormt myc­ket för mig.

Nu har jag spen­de­rat en fjär­de­del av mitt liv på Winston. Och jag kän­ner att jag gett det jag har att ge där. Kän­ner mig klar och att det är dags för nya utma­ning­ar.

Så i janu­a­ri inle­der jag en ny peri­od med nya erfa­ren­he­ter, nya kol­le­gor och nya kun­der. Jag slu­tar på Winston och bör­jar på Effekt­ver­ket.

Jag rik­tar ett stort tack till Winston, alla mina kol­le­gor där, alla kun­der jag haft för­må­nen att arbe­ta med och alla and­ra som jag träf­fat på under de här åren. Nu ser jag fram emot vad de kom­man­de åren har att erbju­da.

Så jag säger hej då Winston. Och jag säger hej hej Effekt­ver­ket.

Det här ska bli galet kul.

22 november, 2013 16:28 Kommentera
Taggar: , , , , ,